Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

_The ghost_


Redactor

216


32
عشق (Political)
Posted 1 year ago by
_The ghost_    
Reportمارا دفن کردن فارق از آنکه ما بذر بودیم

با سلام وعرض خسته نباشید به همه دوستان که این دو هفته بشدت تلاش کردن
و پیشاپیش سال نو را به همه شما عزیزان تبریک میگم انشا الله سالی خوب پر از موفقیت و خوشی را داشته باشید
همه تلاش کردیم برای اینکه ایران را دوباره به همه دنیا یاد آور بشیم ایرانی بود که به قاره امریکا رفت معروف بود به اتحاد تک نفره و ما این را دوباره یادآور شدیم
دوستان اگر ما تو جنگ ها می بازیم نا امید نشید ما تنها با مصر در گیر نیستیم ما با تعداد زیادی ادم چاپلوسی و اصطلاح خودمونی خایه مال رو برو هستیم که از ترس اینکه مصر ناراحت نشه مثل سگ براشون دمیج میزنن و اینکه خوب اونا می تونن اکانت ویژه بخرن به لطفا ادمین این برای ایرانی ها امکان پذیر نیست اونا ارزش پولشون خوبه راحت گلد میخرن و تو این یکی دو سال کلی مولتی زدن و ارگشون پره مهم اینکه ما به تلاشمون ادامه بدیم حتی اگر به نتیجه نرسه به قول اربابمون امام حسین مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است پس ما به جای اینکه بشینیم و بمون بگن کشوری مثل پاکستان و افغانستان بلند میشیم و انقدر دمیج میزنیم هر روز 4-5 تا تانک مصری رو بتل هامون باشن
ما باعث شدیم تو تورنومنت اول نشن 1500 گلد از دستشون پرید ما باعث شدیم نتونن برن به اروپا ما کلی کار کردیم
تولیدات ارگ کشور را با اینکه منطقه نداریم بردیم بالا و اینکه الان ایران مرده قلبش به ارومی شروع به تپش کرده و این همه کار تنها در دو هفته
وقت برای ایکاش ها و افسوس ها نیست وقت وقت تلاش هست همه ما هدفمون ساختن ایرانی مقدرت و قدرتمند که از این ویرانه هایی که الان مونده دوباره بلند میشیم و می سازیمش چه در دنیای واقعی چه در دنیای مجازی ما یک لحظه نباید حس وطن پرستیمون را ترک کنیم امروز ما ایران را در این دنیای مجازی می سازیم و فردا ایرانمون را در دنیای واقعی خواهیم ساخت و بر بلندای البرز با غرور و سربلند به تلاش ها و زحمت های خودمون افتخار میکنیم

پس از شما میخوام که تلاشتون را ادامه بدید و خسته نشید نا امید نشید
ی جمله معروف از دکتر بهشتی :ستمگران به راستی گناه کارانند اما ستم پذیران چی؟؟؟
ما ستم پذیر نیستیم و درسته این یک بازی هست ولی اگر امروز با حس وطن پرستی بجنگین این جنگ را در فردای نچندان دور با دشمنان واقعی کشورمون خواهیم داشت پس جنگ
امروز ابتدای جنگ فرداهاست

ی قسمت جا افتاد از دوستان که خیلی کمک کردن واقعا تشکر میکنم
دوستان عزیزم
Montiego 201x captain
1Mome1 Nigma_Hooman Deidara Senpai
Farshad07 XERXES56 Alitavakoli7
farzad1991 Admiral` _Grimm_
Edward 15 mah o o hamed0652
sahra _crazyman_ azadi
senator ATILA Trasor sajadmirzadeh
BOXMAN HOSSEYN SA NiLoofar22
Birilla The Light

هرکسی را فراموش کردم معذرت میخوام هدف از تگ کردن فقط و فقط تشکر بوده واینکه همیشه باید تشکر کنیم از کسانی که کمک میکنن و باعث میشن ادم روحیه بگیره
هرکسی ی جور کمک کرده تعدادی با ورک در ارگ تعدادی از دوستان بادمیج زدن تعدادی با مشاوره و منیج کردن
از همه ممنونم


Previous article:
بهاری پس از زمستان (1 year ago)

Next article:
گزارش پایان دوره (1 year ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on